หน้าแรก   |  โหลดสัญญาทั่วไป  |  แผนที่ร้าน  |  ติดต่อเรา
 
บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ
  จดทะเบียนบริษัท

  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

  จดทะเบียนร้าน

  จดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษี+ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  จดทะเบียนเลิกกิจการ

  ชำระบัญชีพร้อมปิดงบและตรวจสอบบัญชี

  จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล

  บริการดูแลบัญชีรายเดือน

  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ

  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน

  จดทะเบียนเพิ่มทุน / ลดทุน

  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

  ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

  ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร ยื่นภาษี


รับทำบัญชี (BOOK KEPPING)


  วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี  
 
  • เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบควบคุมตรวจสอบ ด้านบัญชีที่ดี
 
 
  • บันทึกบัญชีได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและตามพรบ.การบัญชีและประมวลรัชฎากรกำหนด
 
 
  • เพื่อนำส่งภาษีได้ถูกต้อง ลดความเสี่ยงจากภาระภาษี ที่ผิดพลาดเนื่องจากการตรวจสอบจากทางสรรพากร
 
  นิติบุคคลทุกแห่งต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ละ 1 คน
เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำบัญชี
 


รับวางระบบบัญชีในองค์กรของคุณ

   
           เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากทำงานได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำทำให้สามารถได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจวางแผนดำเนินนโยบายทางธุรกิจต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น   

         ทางสำนักงานจึงได้จัดบริการการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปและวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เพื่อสนองตอบความต้องการของธุรกิจของท่าน
 
 
  • ส่งเจ้าหน้าที่ติดตั้งโปรแกรม ณ สถานประกอบการของท่าน
  • ฝึกอบรมการใช้งานบัญชี
  • วางระบบเอกสารบัญชีและภาษีอากร ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป 
    สำหรับธุรกิจของท่าน

 
     

ผลประโยชน์ภาษีและประกันสังคม
สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน" , 17/1/2552
โปรแกรมแนะนำ
ขายปลีกหน้าร้าน(Point of Sale)

ร้านอาหาร


บันทึกรายได้/ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ขายปลีกหน้าร้าน(Point of Sale)

บันทึกรายได้/ค่าใช้จ่าย

โปรแกรมร้านอาหาร
 
รับเขียนโปรแกรมตามสั่ง
 
รับเขียนเว็บเซต์
 
 


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   กรมสรรพากร   ประสังคม   กระทรวงพาณิชย์   กรมส่งเสริมการส่งออก    ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 
 
 
เอสเอ็มการบัญชี
SM ACCOUNT
49/5 หมู่ 15 ต.รอบเวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-752485-6 แฟกซ์ 053-752485